Saman med 36 andre Byregionar deltek Sunnfjordregionen i Utviklingsprogram for byregionar – Byregionprogrammet. Programmet skal auke kunnskapen om samspelet mellom by og omland som drivar for regionale vekstkrafta. Sunnfjord Utvikling er prosjektleiar for «Sunnfjordbyen 2» som er kommunane Førde, Gaular, Flora, Naustdal og Jølster sitt prosjekt i byregionprogrammet. Programmet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er fem delprosjekt som blir køyrt under Byregionprogrammet i Sunnfjord; Tillitsprosjektet, Tettstadutviklingsprosjektet, Strategisk Næringsplan, Rural Turisme og Internasjonalisering.