Sunnfjord Utvikling er prosjektleiar for Tour des Fjords i Sogn og Fjordane og står som lokal arrangør av etappen frå Balestrand til Førde. Etappen går av stabelen 24. mai 2017. 24 lag med totalt 144 ryttarar, på topp internasjonalt nivå, vil denne dagen konkurrere i løypa over Gaularfjellet, Rørvikfjellet, rundt Jølstravatnet og gå i mål i Førde sentrum. Etappen er finansiert av Førde Kommune, Gaular Kommune, Jølster Kommune, Balestrand Kommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune i tillegg til bidrag frå næringslivet i Sogn og Fjordane.

Saman med 9 andre byregionar frå Noreg, Danmark og Sverige deltekt Sunnfjord i eit forskingsprosjekt i regi av Telemarksforsking som ser på tillit og korleis tillit mellom næringsliv, politikarar og administrasjonen i ein kommune kan være ein drivar for utvikling. Prosjektet nyttar både kvantitative og kvalitative metodar for å finne samanhengar og resultat. Resultata frå prosjektet og ferdige analysar vil foreligge i løpet av 2017.

Saman med 36 andre Byregionar deltek Sunnfjordregionen i Utviklingsprogram for byregionar – Byregionprogrammet. Programmet skal auke kunnskapen om samspelet mellom by og omland som drivar for regionale vekstkrafta. Sunnfjord Utvikling er prosjektleiar for «Sunnfjordbyen 2» som er kommunane Førde, Gaular, Flora, Naustdal og Jølster sitt prosjekt i byregionprogrammet. Programmet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det er fem delprosjekt som blir køyrt under Byregionprogrammet i Sunnfjord; Tillitsprosjektet, Tettstadutviklingsprosjektet, Strategisk Næringsplan, Rural Turisme og Internasjonalisering.

 

 

Jølster 365 starta opp som eit klyngeprosjekt hausten 2013, der SNU og PwC samla 11 aktivitetstilbydarar og overnattingsbedrifter i Nedre Jølster for å sjå på muligheten for å få samla desse bedriftene i området. Etter litt over 1 år med jobbing for å få alle bedriftene gjennom eit SMB program i regi av SNU og kartlegging av korleis dette nettverket skulle sjå ut og kva ein skulle jobbe mot, sat ein igjen med 9 av 11 bedrifter som ønska å gå vidare og starte eit AS saman.
Desember 2015 vart Jølster 365 AS etablert, alle 9 bedriftene kjøpte seg inn som aksjonær i Jølster 365, SNU og PwC trakk seg då ut av prosjektet og Innovasjon Norge kom inn. Jølster 365 vart ein del av Innovasjon Norge si satsing på nettverksbygging og gjennomførte eit forprosjekt som vart delfinansiert av dei, deretter gjekk ein vidare inn i eit hovudprosjekt.
Same forprosjektet vart gjennomført i øvre del av Jølster og då øvre del av Jølster var ferdige med sitt forprosjekt samla alle bedriftene seg i selskapet Jølster 365 AS.
Selskapet består i dag av 16 bedrifter etablerte rundt omkring i heile Jølster og dekkar alt frå overnatting, utleige, mat/restaurant, kunst, aktivitetar og kurs.

Jølster 365 har som formål å:

  • Samle alle aktørane i Jølster som jobbar med reiseliv og aktivitetar på ein plass i den digitale verden, gjere alle desse tilbydarane så tilgjengelige som mulige gjennom eit godt bookingsystem og på den måten vil det bli enkelt for lokale og gjester å orientere seg i og om Jølster i tillegg til å handle det vi har å tilby av overnatting og aktivitetar 24/7.
  • Tilgjengeligere og synligjøre aktivitetar og kva vi har å tilby i Jølster gjennom gode bilder, filmar og godt samansatte pakkar som vi kan selge til enkeltpersonar, grupper og bedrifter.
  • Ta vertskapsrolla for Jølster eit hakk vidare, skape eit eige vertskapskurs for Jølster
  • Skape aktivitet og turisme heile året i Jølster – derav namnet Jølster 365.

Foto: Torje Bjellaas

Nok areal til etablering av nye bedrifter, nye selskap er særdeles viktig. På Moskog i Førde/Jølster blir Sunnfjord næringspark etablert i 2017/2018 med plass til mange nye verksemder. Saman med Førde kommune og Førde tomteselskap har Sunnfjord Utvikling ei rolle i utviklinga av næringsparken. Vi har kontakt med selskap som er interesserte i å etablere seg på Moskog. Først og fremst nye selskap, men også etablerte selskap som treng meir plass for å utvikle seg vidare.

Foto: PWC

Sunnfjord Utvikling har i fleire år jobba saman med andre aktørar om å realisere Engebøprosjektet i Naustdal. Den viktigaste aktøren er sjølvsagt selskapa Nordic Mining og Nordic Rutile. Engebøprosjektet har eit stort potensiale for heile regionen, heile fylket. Ikkje berre i form av nye arbeidsplassar, men også ringverknader lokalt. Det er snakk om ein stad mellom 150 og 300 arbeidsplassar lokalt/regionalt bygd på naturgitte ressursar. Mineralnæringa har ein sentral posisjon i Norge, men vil få ein meir sentral posisjon på sikt i takt med endringane i oljeindustrien. Vi trur Engebøprosjektet er den vekstimpulsen Sunnfjord treng for å utvikle seg vidare.

Infrastruktur er særdeles viktig for utviklinga av Sunnfjord. Sunnfjord Utvikling er sekretariat for E39 Stamvegutvalet i Sogn og Fjordane. Leiar i utvalet er fylkesordførar Jenny Følling. Utvalets viktigaste jobb er å sikre framdrift på E39 frå sør mot nord. Dei neste prosjekta som treng planleggings- og oppstartsmidlar i vår region er Lunde-Myrmel i Gaular kommune og E39 forbi Førde frå Storehaug til Vassenden. Fram mot neste NTP blir det jobba bevisst for at E39 gjennom Sogn og Fjordane skal blir prioritert i rekkja av mange vegprosjekt i Norge.

13 bedrifter i kommunane Gaular, Førde og Balestrand har gått i lag i Bedriftsnettverket Nasjonal Turistveg Gaularfjellet. Bedriftsnettverket skal saman og kvar for seg levere natur – og kulturbaserte aktivitetar og servicetilbod til reisande over Nasjonal Turistveg Gaularfjellet.
Kjerneverksemda til Nettverket er å produsere, marknadsføre og selge reiselivsprodukt knytt til strekninga.
Prosjektet er ein pilot i regi av NCE Tourism. NCE Tourism er prosessleiarar i prosjektet. Målet er ein vekst i omsetning for nettverksbedriftene på 30% i den 3-årige prosjektperioden(2016-2018). Bedriftene i nettverket eig prosjektet. Styringsgruppa er samansett av representantar frå deltakande bedrifter, NCE Tourism, Sunnfjord Næringsutvikling AS og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Første prosjektår er finansiert gjennom Innovasjon Norge og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Foto: David Zadig