Saman med 9 andre byregionar frå Noreg, Danmark og Sverige deltekt Sunnfjord i eit forskingsprosjekt i regi av Telemarksforsking som ser på tillit og korleis tillit mellom næringsliv, politikarar og administrasjonen i ein kommune kan være ein drivar for utvikling. Prosjektet nyttar både kvantitative og kvalitative metodar for å finne samanhengar og resultat. Resultata frå prosjektet og ferdige analysar vil foreligge i løpet av 2017.