Foto: David Zadig

13 bedrifter i kommunane Gaular, Førde og Balestrand har gått i lag i Bedriftsnettverket Nasjonal Turistveg Gaularfjellet. Bedriftsnettverket skal saman og kvar for seg levere natur – og kulturbaserte aktivitetar og servicetilbod til reisande over Nasjonal Turistveg Gaularfjellet.
Kjerneverksemda til Nettverket er å produsere, marknadsføre og selge reiselivsprodukt knytt til strekninga.
Prosjektet er ein pilot i regi av NCE Tourism. NCE Tourism er prosessleiarar i prosjektet. Målet er ein vekst i omsetning for nettverksbedriftene på 30% i den 3-årige prosjektperioden(2016-2018). Bedriftene i nettverket eig prosjektet. Styringsgruppa er samansett av representantar frå deltakande bedrifter, NCE Tourism, Sunnfjord Næringsutvikling AS og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Første prosjektår er finansiert gjennom Innovasjon Norge og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Foto: David Zadig