Endringar i samfunnet krev at helsesektoren i framtida må løyse oppgåver annleis enn i dag. Helse Førde har aukande fokus på nyskaping, og vil gjerne samhandle med næringslivet! Difor vert du no invitert til denne konferansen der vi med utgangspunkt i helsesektoren sine framtidige behov ønskjer å dele kunnskap om tverrfagleg innovasjonsarbeid, og på lang sikt bidra til lokal verdiskaping på tvers av offentleg og privat sektor.  

I lag med 5 medarrangørar inviterer Helse Førde no til Helseinnovasjonskonferansen 2019. På konferansen vil du bli presentert for gode døme på lokalt innovasjonsarbeid, samt få meir kunnskap om både utfordringar og mulegheiter. Ikkje minst får du høyre om arbeidet med Nye Førde Sjukehus.

Sjå heile programmet her: www.helseinnovasjonskonferansen.no.

Dato: 31. oktober

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

Påmelding:  Trykk her for påmelding

Pris: 775,- kroner (250,- for studentar)

Arrangementet på Facebook

Arrangørar: Helse Førde, Høgskulen på Vestlandet, NHO, Innovasjon Norge, Sunnfjord Utvikling og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Sjå filminvitasjon frå Arve Varden, administrerande direktør i Helse Førde – klikk her.

Har du spørsmål om konferansen, så kontakt Gro Rukan: 913 21 392 / gro@kpsf.no

Vi håper å sjå deg på Helseinnovasjonskonferansen 2019!

18.09.19 kl. 12.00 – 15.00
Peak Sunnfjord, Hafstadvegen 23-25, Førde
Påmeldingsfrist: 2019-09-16 14.00
Kontakt: Jørgen Ulrik Berg
Gratis, men hugs å meld deg på slik at vi veit at du kjem!

Meld deg på her.

 

Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle ideen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen.

Vi vil gå gjennom:

– Forretningsmodellering – korleis lage ei lettfatteleg skisse over verksemda di.
– Lean start-up – Korleis raskt teste og vidareutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lukkast.
– Tilskot til gründerar – Korleis søkje midlar frå Innovasjon Norge til å teste og vidareutvikle idéen din.

På samlinga vil du treffe andre gründerar som du kan inspirere og lære frå.

Dersom du ynskjer å setje deg inn i innhaldet for samlinga allereie no kan du lese meir på nettsidene under.

Det vil i etterkant av møtet vere tid til korte møter(speed dates).

Forretningsmodellering

Dette verktøyet kan brukast for å få eit enkelt overblikk over nokon sentrale element i forretningsidéen. Verktøyet er enkelt å bruke, det er visuelt og lettfatteleg, og vil hjelpe deg til å sjå moglegheiter for ulike forretningsmodellar som kan vere aktuelle med utgangspunkt i den forretningsidéen du har. Forretningsmodellen gjev svar på mange av de same spørsmåla som Innovasjon Norge, banken, potensielle investorer og eventuelt andre offentlege støttespelarar vil stille, når ein presenterer idéen sin.

LEAN Start-up (smidig oppstart)

Når du jobbar med utvikling av nye produkt og oppstart av ei bedrift, rår vi til at du legg opp til ein utviklingsprosess der du kan teste idéen din på aktuelle brukarar og samarbeidspartnarar, før ein gjer større investeringar, etter den såkalla Lean Start-Up metoden.

Det vil også vere nyttig å få ei oversikt over finansieringsbehovet, kostnadsomfanget og behov for ekstern kapital.

Tilskot til gründerar.

Har du ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden? Det kan vere innovasjon på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gje etablerertilskot til deg som gjer noko andre ikkje har gjort før deg.

Nettverk og kompetanse

Lær om andre tilbod frå Innovasjon Norge som mange gründerar kan ha nytte av.

Viss ein ikkje berre vil reise frå A til Å, men ønsker ein rundtur eller ein tur som ikkje går rakaste veg, er det ikkje så lett å finne ut korleis ein gjer det med offentlig transport – spesielt ikkje viss du er turist i området. Derfor utvikla Møre og Romsdal fylkeskommune i 2016 konseptet “Travel like the locals” – eller «Reis som dei lokale». Dette er “ferdigpakka” turar med offentleg transport som inneber spanande reiser til fine destinasjonar. Turane kan kjøpast på førehand på nett eller på fysiske utsalsstader.

Frå i år er tilbodet utvida til Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Nærare 50 turar fordelt på dei tre «nye» fylka er no tilgjengeleg for sal på ulike turistkontor og gjennom destinasjonsselskapa sine nettsider. Alle turar for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er og tilgjengeleg for bestilling på den felles nettsida www.tltl.no. For Møre og Romsdal er det førebels ei eiga side, www.fram.no/travel, men også desse turane vil etter kvart bli kopla på den nye fellesportalen.

Dei første turane er allereie selt. Turistinformasjonen i Stavanger var først ute av salskontora og selde turen «Øyhopping til Lindøy og Langøy» til to britiske turistar som var svært nøgde med turen. Fleire «står på vent» og er klare til å kjøpe turar når nettsida no blir klar.

Med salsklare destinasjonsselskap og turistkontor rundt om på Vestlandet og felles nettside på plass, er vi no klare for ein spanande første sesong med Travel like the locals i alle dei fire vestlandsfylka!

 

«Travel like the locals» er eit samarbeid mellom fylkeskommunane Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, kollektivselskapa/-merkevarene FRAM, Kringom, Skyss og Kolumbus og destinasjonsselskapa i dei fire fylka.

 

For meir informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleiar Marit Holen, e-post marit.holen@mrfylke.no. mobil 975 44 525.

KULTUR OG REISELIV
– med berekraft som mål
Torsdag 4. juli kl. 9.30 – 15.30 på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

I følgje NHO Reiseliv vil det globale reiselivet auke med 60% innan 2030. Slike framtidsutsikter betyr eit stort potensial for norsk reiseliv, men inneber også eit stort ansvar. Kulturturisme, volumturisme, sakteturisme, opplevingsturisme, grøn turisme – kva slags turisme vil vi ha? Kva rolle skal kulturlivet spele i framtidas reiseliv? Er det mogleg å omstille seg frå volumturismen vi ser i Flåm, Geiranger, Bergen og Lofoten til eit grønare reiseliv? Turistane kjem for å oppleve den reine og stille naturen vår, men den siste trenden er at turisme i stadig større grad handlar om opplevingar. Kva kan det rike kulturlivet vårt gjere for at norsk reiseliv skal få ei berekraftig framtid?
Er du oppteken av framtida for reiselivet og kva rolle kulturen kan spele, meld deg på årets Førdekonferanse på lenkja under.

Inkludert i konferansen:
Offisiell mottaking for gjester og sponsorar – torsdag 4. juli kl. 18.00, på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa.
Billett til opningskonsert: Verda i Førde! Torsdag 4. juli kl. 20.00 i Idrettshallen, Førdehuset

Meld deg på/kjøp billett til konferansen

PROGRAM
09.30 Registrering og kaffi

10.00 Velkomen (ordførar Førde kommune, styreleiar Førdefestivalen)
10.15 Dramatiske vegval for norsk reiseliv anno 2019: Kva slags turisme kan vi leve av og leve med?
Arild Molstad, reiselivsekspert og skribent
10.35 Å kuratere «the fjords» – eit forskingssamarbeid mellom kunst, kultur og reiseliv langs Nordvegen.
Kirsti Mathiesen Hjemdal, Agderforsking
11.00 Vegkart for reiseliv og regjeringa sitt syn på utviklinga og framtida for næringa
Atle Hamar, statssekretær i klima- og miljødepartementet.
11.20 Oppsummering og dialog
11.30 Kaffipause
11.45 Kvifor satsar vi på reiseliv og kva kan vere effektane av ei vellukka satsing? Korleis kan kulturtilbod vere gode «produktkomponentar» i eit moderne reiselivsprodukt? Og korleis må reiselivsnæringa tilpasse seg for å bruke kultur og få fram «vestlendingen»?
Jan Heggheim, fylkesdirektør for kultur og næring i Sogn og Fjordane.
12.15 Korleis skal reiselivet på Vestlandet utvikle seg fram mot 2030?
Kristian B. Jørgensen, administrerande direktør Fjord Norge AS
12.45 Kvifor kultur er viktig for Norge som reisemål. Om bruk av kulturtilbod blant turistane som besøker oss, og korleis Norge blir oppfatta utanfrå.
Margrethe Helgebostad, ansvarleg for reiselivsanalyse i Innovasjon Norge.
13.05 Oppsummering og dialog
13.15 Lunsj
14.00 Førdefestivalen som reisemål
Per Idar Almås, direktør Førdefestivalen
14.40 I samtale med Rolf Sanne Gundersen, dagleg leiar i Sunnfjord utvikling:
– Dagfinn Neteland, administrerande direktør i Fjord1 og
– Sigurd Kvikne, eigar og direktør Kviknes Hotel og dagleg leiar Balejazz
15.00 Oppsummering og dialog
15.30 Slutt

Førdekonferansen vert arrangert i samarbeid med Sparebanken Vest, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Førde kommune og Sunnfjord utvikling.

Sunnfjord Utvikling AS har ei ledig stilling som rådgjevar frå 1. august 2019.

Vår jobb er å bidra til ei positiv utvikling av Sunnfjord. Ikkje åleine, men i lag med innbyggjarane, næringslivet og dei tilsette i kommunane Jølster, Naustdal, Førde og Gaular. (Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020).

Vi er fem tilsette i selskapet vårt og vi treng deg som er samfunnsengasjert, sjølvstendig og har lyst til å jobbe med mange ulike oppgåver. Blir du tilsett får du hovudansvaret for førstelinjetenesta. Det vil seie oppfølginga av nye etablerarar. Økonomiforståing er nyttig. Det same er erfaring frå prosjektarbeid og/eller saksbehandling. Men det viktigaste er at du vil noko.

Meir informasjon om Sunnfjord Utvikling finn du på heimesida.

Ring dagleg leiar Rolf Sanne-Gundersen på 970 55 208 dersom du vil vite meir om kvalifikasjonar, arbeidsoppgåver og det du elles er nysgjerrig på. Men ikkje vent for lenge, søknadsfristen er 26. mai.

Send ein kortfatta søknad med CV på e-post til rolf@sunnfjord.no

 

Stillingsannonse mai 2019

 

Under finn de presentasjonar frå toppmøte der ordførarkandidatane møtte næringslivet, fredag 29. Mars:

 

Næringsdagane blir arrangert 7.-8. Mai på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa.

 

Program:

 

Tysdag 7. mai – SAMFUNNSPERSPEKTIV

Konferansier: Roy Stian Farsund

10.00 Musikkinnslag
10.05 Velkommen til Næringsdagane 2019
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

GLOBALE TRENDAR/UTFORDRINGAR/DRIVARAR

10.20 NHOs perspektivmelding
Arvid Moss, NHO-president

10.40 Internasjonal handel og konkurranseposisjonen til norsk næringsliv
Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister 
Nikolai Astrup, digitaliseringsminister

PAUSE: 11.20-11.50 (lokalmat-utstillarar)

TILGANG TIL KOMPETANSE OG NYE MARKNADER

11.50 Norge og Sogn og Fjordane sett «utanifrå»
Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brüsselkontor

12.25 Bedriftsundersøkinga
Anne Kverneland Bognes, fylkesdirektør i Nav 
12.40 Internasjonale marknadsmoglegheiter
Sverre Søraa, direktør Coast Seafood

1300-1400: LUNSJ

Tysdag 7. mai – REGIONALT PERSPEKTIV

14.00 Vestlandsindeksen 2019
Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest
Status i Sogn og Fjordane – kvar har vi fortrinn?

FORTRINN I REGIONEN – 
NORSKE LØYSINGAR I GLOBALE MARKNADER

14.20 Frå olje til berekraft
Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology 
Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism
14.40 Hydrogen: Fremtidas drivstoff
Stein Kvalsund, dagleg leiar i Arena-klynga Ocean Hyway Cluster 
Leif A. Stavøstrand, CEO i Evoy 
Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet

15.30-16.00: Kvifor investerer internasjonal gigant i teknologi-bedrift i Sunnfjord?
Jannicke Thorstenson, EnoroCX Head of Product/Hansen Technologies – Erfaringar med internasjonal eigarskap og vegen vidare som globalt selskap
1600 – 1615: Vi og verda i framtida
Ungdomspolitikarar
Slutt 16.15

Onsdag 8. mai – KOMPETANSE

08.30 Leiing frå nasjonal til internasjonal arena
Øyvind Reed, CEO i Videonor – Frå Måløy til Boston
08.45 Rekrutterings- og kompetansestrategiar
Jan Olav Baarøy, diretør Norec
Jon-Rune Heimlid, dagleg leiar Nomek 
Grethe Hjetland, CEO i Highsoft Hjetland
09.15 Regional nærings- og kompetanseutvikling
Paneldebatt
Marit Warncke, direktør Bergens Næringsråd
Tom Knudsen, regiondirektør NHO og leiar yrkesopplærings-nemnda i Sogn og Fjordane
Berit Rokne, rektor HVL Inge Jan Henjesand, rektor BI, Dag Rune Olsen, rektor UiB (Høgare utdanning, FoU og livslang læring)

PAUSE: 10.10-10.30 (lokalmat-utstillarar)

TEKNOLOGI

10.30 5G-kva moglegheit ligg i den nye teknologien?
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor
10.45 Cybersecurity – og gode råd!
11.00 Kåring av Årets Ungdomsbedrift
Ungt Entreprenørskap
11.15 – 11.30 Avslutning
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

11.30/12.00: LUNSJ

 

Påmelding her.

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019-2022 er no lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019. Deretter skal planen behandlast i fire kommunestyrer. Trykk på følgande lenker for å komme til planen:

Strategisk Næringsplan

Handlingsplan

Vedlagt lenker til kommunane sine nettsider, om du ønskjer lese meir om behandlinga i forbindelse med utlegging :

Jølster

Gaular

Førde

Naustdal

 

Innspela skal sendast til kommunane, men er det spørsmål eller kommentarar kan de ta kontakt med Bente Hauge eller Rolf Sanne-Gundersen i Sunnfjord Utvikling.

Sunnfjord Utvikling AS skal utarbeide ny reiselivsstrategi for Sunnfjord. I arbeidet med den nye strategien ønskjer vi innspel frå reiselivsnæringa i Sunnfjord. Vi inviterer derfor til ope møte på Thon Hotel Førde den 1. april.

Program:
1. Innleiing – Prosess og eigarskap til Strategien
2. Presentasjon av hovudpunkt i reiselivsstrategi for Sunnfjord
3. Diskusjon, innspel og kommentarar

Påmelding til post@sunnfjord.no innan 28. mars.