Regjeringa har etablert ei tilskotsordning på 250 millionar kroner til reiselivsnæringa.

Reiselivsbedrifter i Norge kan søke om midlar innan 15. september 2020.

Ein kan søke om inntil 80% tilskot avgrensa oppad til 5 millionar kroner per bedrift.

Meir informasjon om ordninga: https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnringen/

Reiselivsnæringa omfattar i denne samanheng sektorane med tilhøyrande næringskodar:

 • overnatting (NACE 55)
 • attraksjon/aktivitet (NACE 90,91 og 93)
 • formidling (NACE 79)
 • transport (NACE 49 (ex 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex 51.22)
 • servering (NACE 56) (der oppleving er ein sentral del av tilbodet)
 • utleige og leasingaktivitet (NACE 77)

Meir informasjon og detaljar kjem.

 

Rekrutteringsforum Sunnfjord er klar til lansering i haust. Vi i Sunnfjord skal i fellesskap bli best på kanskje vår viktigaste arbeidsoppgåve framover, rekruttering av arbeidskraft. Det første vi no skal gjere er å tilsette ein rekrutterer i 100 prosent stilling. Stillinga vil bli lyst ut rett etter sommaren. Vedkommande vil bli tilsett i ein 3-årig prosjektstilling i Sunnfjord Utvikling med arbeidsstad Peak Sunnfjord i Førde.

Prosjektet har vi jobba lenge med og 20 ulike selskap har no sagt at dei vil vere med (sjå prosjektplan i lenke under). Veldig kjekt at Amedia/Firda også har sagt at dei blir med på satsinga. Dersom andre selskap har lyst til å bli ein del av Rekrutteringsforum Sunnfjord er det berre å ta kontakt med prosjektleiar Bente Hauge på epost bente.hauge@sunnfjord.no eller på tlf 952 61 359. Vi har fått spørsmål frå selskap i nabokommunane om det er mogeleg å vere med og svaret er ja.

Kvifor denne satsinga?, får vi ofte spørsmål om. Fordi fleire ulike selskap i ulike bransjar har ei stor felles utfordring i å rekruttere nye medarbeidarar til ledige stillingar. Vi er ikkje unike på dette området. Rekruttering av nye tilsette er ei utfordring i dei fleste kommunar og regionar i distrikta. Mykje har vore forsøkt for å lukkast med rekruttering og ein del tiltak har virka, andre har ikkje fungert. Vi trur ein rekrutterer på fulltid kan bidra til å løfte fokuset på rekruttering i Sunnfjord, samordne og koordinere kreftene i dei ulike selskapa, profesjonalisere oss på rekruttering og ikkje minst ha tett kontakt med andre som jobbar med same utfordringa, særleg Framtidsfylket. Den som blir tilsett må ha stor arbeidskapasitet, evne til å samarbeide, kunne skape entusiasme og jobbe systematisk. Vedkommande vil ikkje bli åleine. Vi i Sunnfjord Utvikling vil vere eit støtteapparat, og i tillegg har fleire av selskapa som er med i prosjektet profesjonelle HR-tilsette som vil utgjere eit arbeidsutval.

Vi er veldig glade for at vi har fått på plass den grunnfinansieringa som må til for å kunne tilsetje ein person i tre år. Stor takk til Vestland fylke for sitt bidrag, og ein særleg takk til Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane /stiftinga som kvart år sett av midlar til viktige samfunnsprosjekt. Utan desse gåvemidlane hadde det vore vanskeleg å drive samfunnsutvikling i ein kommune som vår. Det er ikkje berre private selskap som treng finansiering, det treng også selskap som Sunnfjord Utvikling. Vår jobb er å finansiere opp prosjekt som kan løyse dei utfordringane vi har i kvardagen i lag med private aktørar, og rekruttering er som sagt kanskje vår største utfordring. Berre sidan 2016 har vi som selskap henta over 17 mill kroner frå næringsliv, bankar og i offentlege midlar til ulike prosjekt i vår kommune.

Heilt til slutt må vi nemne at vi ikkje har landa eit namn på prosjektet som fram til no heiter Rekrutteringsforum Sunnfjord. Rekrutteringsforum er ikkje det beste namnet fordi dette slett ikkje berre skal vere eit forum for utveksling av erfaringar og kunnskap. Vi har som klar målsetjing å hjelpe selskap med å finne dei rette folka uansett kvar dei bur i dag. Det krev konkret handling, og det krev langsiktig, systematisk og meir heilheitleg arbeid. Allereie no har vi fått konkrete innspel på kva vi bør gjere og korleis. Vi har til og med fått beskjed om kven vi skal få tak i kvar. Vi treng fleire innspel, og til vår glede er det allereie etablert eit HR-nettverk i Sunnfjord i kjølvatnet av prosjektet. Eit nettverk av tilsette som har HR som sitt arbeid i sine selskap.

Treng du meir informasjon om prosjektet er det berre å ta kontakt med oss i Sunnfjord Utvikling

 

Prosjektplan

Sjå artikkel i Firda om saka

 

Vi ynskjer at flest mogleg skal oppleve Sunnfjord og alt vi har å by på. I samarbeid med Rein Design har vi lansert kampanjen «100iSunnfjord».

Vi har samla flotte aktivitetar, overnattingsstadar, turar og andre opplevingar du kan finne i Sunnfjord på ei plattform.

Via dei sosiale mediekanalane på facebook og instagram vil det jamnleg komme tips om kva du kan gjere, samtidig som du finn ei fullstendig oversikt på 100iSunnfjord

 

Les meir om kampanjen og Rolf, Vidar og Solbjørg sine anbefalingar i artikkelen frå isunnfjord.no

Her er det nye styret saman med dagleg leiar i Sunnfjord Utvikling

Frå venstre: Olve Grotle, Sissel Bruland Gurvin, styreleiar John Helge Lunde, Jenny Følling, dagleg leiar Rolf Sanne-Gundersen, Helge Robert Midtbø, Gunn Merete Paulsen og Geir Opseth

Regjeringa la 29. mai fram sin plan for å bidra til Norge kjem godt ut av koronakrisa. Mange av tiltaka som er lagt fram tidlegare vert vidareført, medan nokon blir endra eller fasa ut. I tillegg kjem det til nye tiltak som skal fremje aktivitet og arbeidsplassar. Under finn de informasjon om relevante endringar og nye tiltak for næringslivet.

Tiltak som blir føreslått justert

 • Gradvis nedtrapping av kompensasjonsordninga, med utfasing ved utgangen av august. Støttefaktoren blir føreslått nedjustert til 0,7 i juni og juli, og 0,5 i august. Les meir på regjeringa.no
 • For nye tilfelle av permitteringar frå 1. september 2020 foreslår regjeringa å auke tal dagar med lønsplikt for arbeidsgivarar frå to til ti dagar, og samtidig avvikle den ekstraordinære lønskompensasjonen for nye permitterte. Les meir på regjeringa.no
 • Den utvida retten til bruk av eigenmelding vert reversert frå 1. juni 2020
 • Arbeidstakar si kvote for omsorgspengar vert nullstilt frå 1. juli 2020. Det inneber at arbeidstakarar får rett på ei normal heilårskvote for siste halvår av 2020, uavhengig av om den utvida kvota er brukt opp

Nye tiltak:

 • Lønsstøtteordning – midlertidig støtteordning for bedrifter som tek permitterte tilbake i arbeid. Ordninga er tidsavgrensa og gjeld for juli og august. Les meir om ordninga på regjeringa.no
 • 250 mill. kroner til tilskotsordning under Innovasjon Norge for bedriftsutvikling i reiselivsnæringa
 • 250 mill. kroner til ny kompensasjonsordning som skal bidra til at sesongbedrifter som har opplevd stort omsetningsfall kan dekke sine utgifter til lovpålagt vedlikehald
 • 600 mill. kroner til bedriftsretta tiltak i kommunar som er særskilt hardt ramma som følgje av virusutbrotet
 • Bygg og vedlikehaldspakke på fire milliardar kroner som skal halde aktivteten oppe over heile landet. Ein stor del av desse midlane vil gå gjennom kommunane
 • Grøn omstillingspakke på til saman 3,6 mrd. kroner over tre år. Hovudsatsinga i den grøne omstillingspakka er 2 mrd. kroner i auka løyving til Enova i 2020 som skal forsterke satsinga på teknologiutvikling i industrien
 • Forsterka satsing på kunnskap og kompetanse

I tillegg løyver Vestland fylkeskommune meir til kompetanse

 

Takk til Sogn Næring for deling av tekst

Her ser du meir om tidlegare informasjon vedr relevante tiltak for næringslivet

Nå har folkeuniversitetene fått midler av Kompetanse Norge til å tilby kortere kurs og eller fagbrev for tre utvalgte bransjer: Reiseliv, frisørnæringen og detalj og faghandelen. Tilbudene er gratis og arbeidsledige og permitterte kan delta:

Bransjeprogrammet som Folkeuniversitetet tilbyr er klare til å ta imot deltakere. Det er tre bransjer som nå får tilbud om kortere kurs eller fagbrev. Kursene er tilpasset de tre ulike bransjene, og ser slik ut:

Bransjeprogram for reiseliv:

• Fagbrev praksiskandidat kokk
• Facebook og Instagram annonsering (6t)
• Facebook Business Manager – nybegynner (6t)
• Facebook Business Manager – advanced (12 t)
• Instagram markedsføring – nybegynner (6t)
• Innholdsmarkedsføring (12 timer)
• Adobe Photoshop (12 timer)

Bransjeprogram for frisørnæringen:

• Facebook og Instagram annonsering (6t)
• Facebook Business Manager – nybegynner (6t)
• Facebook Business Manager – advanced (12 t)
• Instagram markedsføring – nybegynner (6t)
• Innholdsmarkedsføring (12 timer)
• Adobe Photoshop (12 timer)
• Korte moduler fra Office-pakken (24 t)

Bransjeprogram for detalj- og faghandel på:
• Facebook og Instagram annonsering (6t)
• Facebook Business Manager – nybegynner (6t)
• Instagram markedsføring – nybegynner (6t)
• Facebook Business Manager – advanced (12 t)
• Innholdsmarkedsføring (12 timer)
• Logistikk som konkurransekraft (12t)
• Adobe Photoshop (12 timer)

Felles for bransjeprogrammene, er at de er tilpasset bransjen og at de allerede er finansierte gjennom Kompetanse Norge. Det vil altså si at permitterte, arbeidsledige og andre som har tilknytning til bransjene kan melde seg på kursene hos oss og få opplæringsløpet betalt av Kompetanse Norge.

Du finner kursene ved å gå på www.folkeuniversitetet.no og skrive «bransjeprogram» inn i søkefeltet. Alle bransjeprogram-kurs er gratis for deltakeren – også kokkfaget, hvor bøker og eksamensavgift inngår i pakken.

Sommaren for campinggjester blir ikkje som den pleier, heller ikkje i Sunnfjord. Men i tråd med smitteverntiltak og ein ny veiledar for campingnæringa, håpar vi alle at mange kjem til å besøka våre campingplassar, hyttegrender og gjestegardar i Sunnfjord.

Alle må ta hensyn til dagens situasjon, dette gjeld både vertskap og besøkande. Det betyr mellom anna at det må vera god avstand mellom oppstillingsplassar og innsjekking. Det må også vera antalsbegrensing i sanitæranlegg, kjøken og TV-stover. Sjølvsagt må det også vera hyppigare reinhald av fellesareal og leikeplassar.

Her kjem informasjon om kva nokre av campingplassane i Sunnfjord tilbyr sommaren 2020:

 

JØLSTRAHOLMEN, VASSENDEN, JØLSTER
www.jolstraholmen.no

Jølstraholmen er ein stor campingplass, med mange aktivitetar og eit av Norge sine flottaste sanitærbygg.

Vertskapet, Kristine og Tore, har i sommar 21 heilårshytter av høg standard, 120 sengeplassar, 55 vogn- og bubilplassar og 25 teltplassar. Det er butikk, bensinstasjon, kafeteria og frisør på området, og kort veg til mange attraksjonar.

Jølstraholmen har bad på alle hyttene, med unntak av ei som er under oppbygging, og dette er ei glampinghytte.

Sommaren 2020 har dei nedgang i bestillingar på 50% i mai, 75% for juni, 50 % i juli og 80 % for august.

Jølstraholmen har ope heile året, og jobbar etter veiledaren frå NHO Reiseliv for camping når det gjeld smitteverntiltak.

HØYSETH CAMPING, STARDALEN, JØLSTER
www.hoysethcamping.no

Høyseth Camping opnar 8. juni, og kan tilby 8 hytter- 32 sengeplassar. Fem hytter med plass til 4 personar, to hytter med plass til 5/6 personer og ei hytte med plass til 2 personar.

Det er ikkje innlagt vatn eller bad på hyttene. Det er eige sanitærbygg med dame- og herretoalett og dusjar, og eige rom for oppvask og hente vatn.

Høyseth Camping har på dette tidspunktet berre 35 bookingar ut september, sidan dei fleste som var innbooka var frå utlandet og difor no er kansellert.

Når det gjeld smitteverntiltak, så forheld dei seg til anbefalingar frå helsemyndigheitane og kommune-overlegen i Sunnfjord. Det er hyppig reinhald av sanitærbygg, samt avtalte ordningar med gjester vedkomande bruk av dusj og vaskerom. Det er håndsprit i alle hytter og sanitærbygg. Og plakatar om håndvask og vaner som forebygger smitte på hytter og sanitærbygg.

Sidan det er strenge krav til reinhald på grunn av COVID- 19 vil det ikkje bli eit val å vaske hyttene sjølv og det vil bli obligatorisk å betale for utvask, 150kr for dei små hyttene og 250kr for dei med plass til 5/6 personar. Campingsjef Bjørnstad vil ellers passe på at det er «gullenderent» til einkvar tid:)

JØLSTERLIA HYTTETUN, ÅRDAL, JØLSTER
www.jolsterlia.no

Jølsterlia Hyttetun ligg i rolege og barnevenlege omgjevnader midt i naturperla Jølster. Her er flott utsikt til både Jostedalsbreen og mykje av Jølster.

Jølsterlia Hyttetun har ope heile året, og har heller ikkje dette året vore stengt.

For vanleg utleige har dei denne sommaren 2 hytter med 6 sengeplasser og 1 hytte med 4 sengeplasser. Alle hyttene har eigne bad.

Situasjonen deira er at framleis er det alt for mange bestillingar frå utenlandske gjester i juli og august som ikkje er avbestilt. Dette gjer det vanskeleg å vite om dei skal ta sjansen på å booke inn norske gjester som dobbelbookingar når myndigheitene ikkje har bestemt heilt sikkert om det kan komme utenlandske gjester i sommar. Har elles hatt bra etterspørsel frå norske gjester for juli månad.

Belegget i mars og april har vore ganske normalt, medan i mai er alt pr. no avbestilt. Så der er det berre å håpe på fint vær så nordmennene får lyst på ein Jølstertur. I juni har Jølsterlia pr. i dag bookingar på ca 30% av kapasiteten frå norske gjester + nokre få utenlandske som ennå ikkje er avbestilt. I juli har dei lite ledig, men som nemnt tidlegare, så er det nokre utenlandske bestillingar som mest truleg går ut. I august har dei nesten berre utenlandske bookingar så den ser skummel ut.

Jølsterlia Hyttetun følgjer sjølvsagt til ei kvar tid gjeldande anbefalingar frå helsemyndigheitene.

STARDALEN HYTTEGREND, STARDALEN, JØLSTER
www.stardalenhyttegrend.com

Stardalen hyttegrend ligg i den vakre Stardalen i Jølster, nær opp til Jostedalsbreen nasjonalpark, midtvegs mellom Bergen og Ålesund. Hyttegrenda er omringa av vakker og vill vestlandsnatur, og ligg i rolege omgjevnader.
Dei tilbyr 10 hytter, med totalt 60 sengeplassar. Alle hyttene har eige bad, og hyttegrenda har ope heile året.
Situasjonen deira framfor sommarsesongen 2020 er at mai har innbooka ca 40 % belegg, juni ca 30 %, juli ca 70 % og august ca 40 % belegg.
Vertskapet ved Stardalen Hyttegrend, Jacob & co, opplever at bookingar frå utlandet ikkje vert avbestilt før nær opp til 21 dagars-fristen, men dei jobbar no med å sende ut skriv til franske og spanske gjester, med oppmoding om å kansellere dersom dei med sikkerheit veit at dei ikkje kan komme (gratis avbestilling). Har allereie fått 4-5 avbestillingar på bakgrunn av desse henvendelsane, som vart sendt på deira eige språk.
Stardalen hyttegrend følgjer smitteverntiltaka frå helsemyndigheitene.

JØLVASSBU CAMPING, VASSENDEN, JØLSTER
www.jolvassbu.no

Jølvassbu Camping ligg flott plassert ved elva Jølstra, i nydelege omgjevnader. Her er det gangavstand til fiske, turstiar, badestrand, butikk, restaurant, båt, kajakk, kano osv.

Jølvassbu Camping er eit ideelt utgangspunkt for fiske i eit av Europa sine beste aurevassdrag, og vertskapet ved Jølvassbu har lang erfaring med sportsfiske, og deler gjerne sin kunnskap med sine gjester.

Vertskapet ved Jølvassbu, Egil og Gunn Marte, opna campingen 30. april, og har ope kvar dag fram til hausten.

Dei tilbyr 7 hytter med 7-9 sengeplassar. I tillegg har dei fasilitetar for telt, bubilar og campingvogner. Dei har ei hytte med eige bad.

Sommaren 2020 har dei innbooka pr. i dag 108 hyttedøgn og ca 20 bubildøgn.

Smitteverntiltak blir følgt opp etter nær kontakt med kommuneoverlegen i Sunnfjord og veiledar for camping frå NHO Reiseliv. I tillegg så har Gunn Marte og Egil laga ein eigen intern plan for smittevern, som inneheld informasjon om interne tiltak til kundar ved bestilling, ved ankomst eller drop-in. Tiltaka er avstand, handhygiene, redusere antal gjester, oppslag om smitteverntiltak, desinfeksjonsveske ved alle dører i fellesbygget, familier/grupper som reiser ilag får tildelt same bad/toalettrom, der det er brukarar som ikkje reiser ilag, blir det desinfisert etter kvart bruk osv.

SKEI SERVICENTER/JØLSTER PANORAMA, SKEI, JØLSTER
www.jolsterpanorama.no

Jølster Panorama er campingglede i vasskanten, tett på Jølstravatnet. Campingplassen er perfekt for aurefiske, oppleving av flott natur og vakre fjellturar.

Jølster Panorama tilbyr overnatting for bubil, campingvogn og telt, samt eit heilt nytt og moderne sanitærbygg. I tillegg har dei 5 låg-standard- hytter, som har 2 sengeplassar i kvar hytte. Desse har ikkje eige bad. Det er plass til 40 bubil-/campingvogn og -teltplassar. 35 nye er under arbeid, men rekk dessverre ikkje sesongen 2020.

Dei har ope heile året, men fram til 22. Juni er innsjekk på Cirkle K Skei, etter dette er det innsjekk på Jølster Panorama.

Vertskapet, familien Fugle, har 4 hytter inne i sentrum ved Circle K, der 3 av hyttene har 7 sengeplassar og 1 hytte har 10 sengeplassar, alle desse er med eige bad.
Det er framleis ein god del ledig til sommaren 2020.

Jølster Panorama, Skei Servicenter og Turistinformasjonen på Skei følger NHO Reiseliv sine retningslinjer når det gjelder smitteverntiltak på campingplassar, dei følger nøye med, og rettar seg etter desse.

FLATHEIM, VIKSDALEN, GAULAR
www.gaularfjellet.no

Denne idylliske gjestegarden i Viksdalen har noko heilt spesielt over seg. Her kan ein overnatte i særprega atmosfære i hus frå 1500-talet, eller i pensjonatet frå 1949. Ein kan også overnatte i telt.
Vertskapet, Heidi og Sigurd, kjem til å opne Flatheim gradvis i tråd med smittevernråda, og mest truleg ca rundt 1. juni.
På Flatheim er det normalt ca 20 sengeplassar, fordelt på 6 einingar pr no. Dei leiger ut eit begrensa antal teltplassar på friluftsområdet sitt. Desse har ikkje tilgang til dusj/bad, men kan nytte utedo, gapahuk, grillar m.m. på området og hente vatn i elva. Bubilar eller campingvogner tek dei ikkje imot, men henviser derimot til Hov Hyttegrend, som har oppstillingsplassar for dette.
Alle einingar har eigne bad, med unntak av to doble rom som deler bad, eitt av desse blir no stengt til det er tilrådeleg å dele bad.
Når det gjeld sommaren 2020, så har Heidi og Sigurd mange bestillingar pr. no, men dei har hatt litt avbestillingar, og det ligg under fjoråret for alle månadene. Grunnen til dette er sannsynlegvis mest fordi det har vore lite bestillingar dei to siste månadene. Mange av bestillingane er utanlandske. Desse vil truleg avbestille elles, men førebels held dei på plassane, og såleis stenger dei også for norske/kortreiste turistar som elles kunne bestilt.
Smitteverntiltaka til Flatheim har vore å stenge ned heile bedrifta, fram til no. Dei opnar og justerer i tråd med tilrådingane frå myndigheitene framover. Ting er jo framleis usikkert for alle.

FØRDE GJESTEHUS OG CAMPING, FØRDE
www.fordecamping.com

Stort campinganlegg med sentral plassering midt i fylket! Kort veg til fjell, sjø, villmark og naturvakkert landskap.
Alle hytter er vinterisolerte, med godt utstyrt kjøken, TV og dusj/toalett. Nybygd gjestehus med flotte, moderne ferieleiligheiter. Nytt stort og moderne sanitæranlegg.

Overnattingskapasiteten deira er følgjande:
1 stk 8 personers-hytte
8 stk 6 personers-hytter
10 stk 4 personers-hytter
6 stk leiligheter
4 rom med kjøkken og bad
16 rom i gjestehuset

Totalt er det 166 sengeplassar. Alle deira hytter og leiligheter har eige bad, kjøkken og parkering like ved. Dei har 60 plassar til bubil-/campingvogner med straum, 26 av desse er asfaltplassar. Her er stort område til telt og camping utan straum.

Førde Gjestehus og Camping har sett i stand følgjande smitteverntiltak: antibac både i resepsjonsområdet og på sanitæranlegget, plexiglas ved resepsjonen, løysing for betaling/nøkkelhandtering utan resepsjonskontakt for dei som ønsker det (vipps, nøkkelboks osv), alle bueiningar er stengd min. 24 timar før utleige til ny gjest og dei har gode rutinar på vask av hytter, leiligheter og rom. Felleskjøkken og fellesstove på sanitæranlegget er framleis stengd inntil vidare.

Førebels er det god kapasitet i juni og august, men i delar av juli er det begynt å fyllast opp i bookinga.

LUNDE TURISTSTASJON, KJØSNESFJORDEN, JØLSTER
www.turiststasjon.no

Lunde Turiststasjon ligg mellom mektige fjell og under ein arm av Jostedalsbreen, Lundebreen. Å overnatte her er eit godt utgangspunkt for aurefiske i Jølstravatnet, turar i nærområdet og å besøke dei ulike musea og galleria i Jølster.

Dei opnar 18. mai, og har i sommar 26 sengeplassar, fordelt på 8 einingar. Desse har/disponerer eigne bad.

For sommaren 2020 har Lunde Turiststasjon bestillingar på ca. 30% av kapasiteten for juni, juli og august, MEN 65 % av desse er utanlandske som truleg vert avbestilt.

Som smitteverntiltak har vertskapet på Lunde, Linda og Atle, bestemt at dei leiger ut færre einingar slik at ingen må dele bad med andre enn eige reisefølgje. Elles følgjer dei smittevernråda dei har fått frå smittevernlegen i Sunnfjord kommune.

HOV HYTTEGREND, VIKSDALEN, GAULAR
www.hovhyttegrend.no

Hov Hyttegrend ligg midt i det vakre Fjord-Norge. Det er kort avstand til bre og fjord, og det verna Gaularvassdraget brusar tett forbi, med mektige fossar, stryk og idylliske vatn. I området er det rikeleg med fisk, skogsbær og sopp.

Hov Hyttegrend har delvis opna for sesongen, og dei har 20 hytter, av desse 9 med WC og dusj, og 3 med WC og varmt vatn. Totalt 64 senger.
Det er plass for 15 bubilar og mogeleg med tilknyting av straum.

Servicebygget med 6 toalett og 4 dusjar vert opna 1. juni.

Fram til februar såg det ut til å verte beste sesongen nokon gong.
Ottar, som også er regissøren bak flotte Fossestien, ein godt tilrettelagt vandreveg frå Gaularfjellet til Viksdalen, har framleis mykje bestillingar til sommaren av utlendingar. Dette er mange faste gjester, som er avventande og vil sjå korleis ting utviklar seg framover.
Han får dagleg avbestillingar og lite nye bestillingar.

Av smitteverntiltak vert det antibac, ekstra reinhald og avstandsregulering.

 

Dette var altså litt av dei tilboda som finst innan camping, hytter og gjestegardar i Sunnfjord. Men turistinformasjonen, som opnar 15. juni, kjem til ei kvar tid å ha oversikt på ledig kapasitet i regionen vår. Dersom ein stikk innom dei på Circle K, Skei i Jølster, møter ein smilande og hjelpsame folk, som gjev informasjon om heile Sunnfjord frå tidleg morgon til seine kvelden.

Velkomen til gode opplevingar i Sunnfjord!

Lova og tilhøyrande forskrift som regulerar kompensasjonsordninga er vedteken, og søknadsportalen er opna.

PwC arrangerte eit webinar den 21. april der ordninga og førebuing til søknadsprosess vart grundig gjennomgått, med gode dømer.

Samanlikna med det som var kjent før ordninga vart godkjent, er det nokre endringar og tillegg, mellom anna knytt til berekninga av kompensasjonen.

Vi oppmodar alle om å sjå webinaret og førebu seg grundig, gjerne i samråd med styret, rekneskapsførar og/eller revisor, før ein sender inn søknad om kompensasjon.

Klikk her for å sjå webinaret

Klikk her for presentasjonen som vart gjennomgått

Klikk her for søknadsportalen for kontantstøtte til bedrifter

 

 

Er du ein gründer med ein god ide?

Kva avgjer om du vil lukkast med ideen din?

I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerar vi og nokre av nabokommunane kurset «Frå ide til marknad»

Vegen frå ide til marknad startar med å la kundane avgjere om ideen din er god. På samlinga vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle ideen din, og korleis Innovasjon Norge kan hjelpe deg på vegen.

 

Samlinga vert gjennomført digitalt via Teams, påmelding på Innovasjon Norge sine nettsider: Klikk her

Siste nytt om nye koronatiltak finn du her (29.05.20)

Sunnfjord Utvikling ynskjer å vere ein ressurs for å hjelpe næringslivet til å handtere situasjonen som har oppstått.

På denne sida vil du finne oppdatert og relevant informasjon knytt til situasjonen.

Vi er tilgjengelege på telefon og e-post for dei som ynskjer rådgjeving. Klikk her for å finne kontaktinformasjonen vår.

Oversikt over nasjonale tiltak knytt til koronakrisa – oppdatert per 26.05.20

Regjeringa og Stortinget kjem fortløpande med tiltak knytt til koronakrisa.

Under har vi summert opp tiltak av relevans for næringslivet i Sunnfjord.

 

 • Føretak med minst 30 prosent fall i omsetning vil kunne få kompensasjon

Føretak med minst 30 prosent fall i omsetning (20 prosent i mars) som følgje av koronaepidemien, vil kunne søke om støtte til uunngåelege faste kostnadar. Som uunngåelege faste kostnadar reknast leige av lokale, lys og varme, vatn og avløp, forsikring, leige av utstyr og transportmidlar, samt netto rentekostnadar.

Kompensasjonsordninga er klar. Søknadsskjemaet var først tilgjengeleg for bedrifter som vår pålagde å stenge, men er frå 20. april opna for bedrifter som har hatt minst 30% fall i omsetning. Søknadsskjema og nærare informasjon finn du her: https://kompensasjonsordning.no/

 

Føretak som er pålagt å stenge ned:

Regjeringa føresler at føretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekka inntil 90 prosent av sine uunngåelege faste kostnadar per månad.

Dette vert berekna slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelege faste kostnadar x justeringsfaktor på 90 prosent.

Døme – Klinikk 10 A – pålagt å stenge av staten

omsetningsfall = 100 prosent X faste kostnadar = 76 000 X 90 % = 68 400

Endring frå april, med tilbakevirkande kraft frå mars: bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for uunngåelege kostnader i samband med stell av dyr, inkl fõr.

 

Føretak som ikkje er pålagt å stenge, men har reduksjon i omsetning:

Bedrifter som ikkje er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller meir (20 prosent i mars), føresler regjeringa at skal få kompensasjonen berekna slik:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelege faste kostnadar – eigenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

 

Døme – Follo Catering AS – reduksjon i omsetning

omsetningsfall = 75 prosent X faste kostnadar – 10 000 = 140 000 X 80 % = 84 400

Ordninga vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingane vil skje etterskotsvis basert på faktisk omsetning i dei aktuelle månadane.

Klikk her for meir informasjon

 

Endring frå og med april: eigenandelen vert redusert til kr 5000,- sjå meir om dette her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/finansministerens-innledning-pa-pressekonferanse-om-koronasituasjonen28.-april/id2700200/?fbclid=IwAR04emvNoWa0XG5vSf5Z732TxEoBmlVRYh_9sgzbaunam1swVa6j_xGBhzw

 

 • Sesongbedrifter

Regjeringa presenterte i mai ny berekning av tilskot for sesongbedrifter, endring frå mai med verknad frå mars.

Sesongbedrifter er i denne samanheng definert som føretak som yter tenester som innebær aktivitetar eller opplevingar som heilt eller delvis føregår utandørs, eller verksemder som er tilknytt desse, til dømes restauranten midt i alpinbakken. Meir informasjon om ordninga finn du på regjeringa sine sider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/beregning-av-tilskudd-for-sesongbedrifter/id2702884/

 

 • Ynskjer å dekke faste kostnader

Regjeringa føreslår no å opprette ei ordning der bedrifter kan søke om støtte til å få dekka faste kostnadar, som til dømes husleige og forsikringar. Målet er å auke sjansen for at bedriftene held seg flytande og raskare kan bidra til å skape verdiar og arbeidsplassar når krisa er over. Regjeringa vil kome tilbake med detaljert informasjon om ordninga fredag 3. april. Meir informasjon finn du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

 

 • Utsett innbetaling av avgifter og skattar

Utsett innbetaling av meirverdiavgift med forfall 15. april 2020.

Utsett innbetaling av andre termin for forskotsskatt for selskap med forfall 15. april 2020.

Arbeidsgjevaravgifta vert redusert dei to neste månadane med 4 prosent.

Reduksjon av låg momssats til 8 prosent. Dette er ei mellombels ordning inntil vidare.

Meir informasjon finn du på Skatteetaten si temaside om koronaviruset: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

 

 • Permittering

Full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dagar frå permittering, staten dekkjer frå dag 3 til 20.

Innføring av ordning som sikrar personar ei inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstida.

Inntektsgrensa for å ha rett på dagpengar blir redusert til 0,75 G.

Meir informasjon finn du på NAV sin koronavegvisar: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

 

 • Sjukepengar

Reduksjon av arbeidsgjevarperioden for betaling av sjukepengar knytt til korona-pandemien vert redusert til 3 dagar.

Meir informasjon finn du på NAV sin koronavegvisar: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

 

 • Omsorgspengar

Ordninga med omsorgspengar vert dobla.

Arbeidsgjevarperioden for betaling av omsorgspengar vert redusert til 3 dagar.

Meir informasjon finn du på NAV sin koronavegvisar: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

 

 • Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar

Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar vil få sjukepengar frå dag 4 av fråværet med same dekningsgrad som etter gjeldande reglar.

Det vert innført ei ordning for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar som inneber utbetaling av omsorgspengar frå og med dag 4, etter same regler som arbeidstakarar og med same dekningsgrad som for sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande.

Det vert innført ei mellombels ordning for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar som no mister heile eller delar av inntektsgrunnlaget sitt som ei følgje av korona-pandemien. Desse vil få ein kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt avgrensa opp til 6G. Kompensasjonen vert dekka frå og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Frå måndag 4.mai kan ein søke på denne ordninga. Sjå her for informasjon knytt til dette:https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/frilansere-og-selvstendig-naeringsdrivende-kan-na-soke-om-kompensasjon-for-tap-av-inntekt?fbclid=IwAR3mY84W8UscLM7dUpsIBdSu5CU0XgKJ3rugox3VBuPQN1G_u75VeTwpmBM

Meir informasjon finn du på NAV sin koronavegvisar: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

 

 • Lærlingar

Innføring av ei ordning som sikrar lærlingar som mister lærlingplassen i samband med virusutbrotet ei inntektssikring på nivå med lærlinglønna. Sjå meir informasjon om den nye ordninga her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-kompensasjonsordning-for-larlinger/id2696592/

 

 • Statlege lånegarantiar – likviditetslån til bedriftene

Det er etablert ein statleg lånegaranti spesielt retta mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følgje av viruset. Bankane kan no lettare tilby likviditetslån, og myndighetene har stilt følgjande krav:

 • Ordninga gjeld berre bedrifter som det er forventa at er lønsame under normale marknadsforhold. Bedrifta må ha positiv eigenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før koronautbrotet kom til Norge.

 • Likviditetslån til kvar bedrift skal ikkje overstige det lågaste av;

  • To gangar lønskostnadar i 2019 (evt. beste anslag for ny-oppstarta selskap)

  • 25 prosent av omsetninga i 2019

  • Bedrifta sitt berekna likviditetsbehov

  • 50 millionar kroner

 • Nedbetalingstid på maksimalt 3 år

Ta kontakt med banken din for meir informasjon om ordninga.

Det er også føreslege å på nytt opprette Statens obligasjonsfond, for å bidra til auka likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarknaden, der dei største bedriftene i all hovudsak låner pengar.

 

 • Auka stønad til kompetanseutvikling (BIO-ordninga)

Arbeidsmarknadstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO-ordninga), skal bidra til at bedrifter kan bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, i staden for å måtte permittere eller sei opp dei tilsette. Løyvinga til ordninga er auka med 50 millionar kr.

 Fylkeskommunen forvaltar ordninga, og du finn utlysinga her

 

 • Tilskotsordningar under Innovasjon Norge

Som følgje av koronakrisa har Innovasjon Norge frå og med 15. april lansert to nye tenester og oppdatert fleire av tenestene dei har frå før. Ei oversikt over tenestene og kontaktinformasjon finn du på sidene deira: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

 

Takk til Sogn Næring for deling av tekst

Under finn du lenker som vi meiner oppsummerar relevant informasjon om tiltak i denne krisesituasjonen

 

NHO: Spørsmål og svar knytt til kompensasjon for tapt omsetning: https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

Informasjonsskriv til arbeidsgjevarar NAV region Sunnfjord

NAV

Sunnfjord kommune si temaside om Koronavirus

Stortingsvedtak i samband med Kornaviruset

Regjeringa sine nasjonale tiltak

Folkehelseinstituttet

Innovasjon Norge

Vestland fylkeskommune

NHO

Førde Industri- og Næringssamskipnad

Arbeidstilsynet

Forskingsrådet

Fjord Norge – for reiselivsnæringa spesielt

Fjord Norge sine innspel til fylkeskommunane vedrørande destinasjonsselskapa

Shifter: Ti overlevingsråd til unge bedriftsleiarar i koronakrise

Dette gjer bankane for næringslivet i Sunnfjord:

Sparebanken Vest

Sparebanken Sogn og Fjordane

SpareBank 1 SMN

DnB

Nordea