Strategien skal gi retning for arbeidet Sunnfjord Utvikling gjer på reiselivsområdet dei neste 3 åra. Strategidokumentet blir fulgt opp av ei tiltaksliste som gir oversikt over det operative arbeidet. Tiltakslista vil bli revidert og oppdatert undervegs i strategiperioden.

Vi skal vise fram kvalitetane som fins i Sunnfjord og ta ein posisjon i marknaden som destinasjonen der du får dei gode opplevingane. I dette ligg det også at vi skal strekke oss etter eit litt meir betalingsvillig publikum, både i den nasjonale marknaden men også internasjonalt.

Det er Sunnfjord Utvikling AS som er eigar av strategien og den er vedteken av styret i selskapet. Reiselivsnæringa i Sunnfjord har vore involvert i arbeidet og har komme med sine innspel. Strategien er også forankra hos administrasjonen i Sunnfjord Kommune. I September 2019 blei strategien lagt fram og presentert for fellesnemda i nye Sunnfjord Kommune.

Lenke til strategien: Reiselivsstrategi Sunnfjord 2020-2022