I dag vart det kjent kva slags bedrifter som får til saman 1,25 milliardar kroner frå Forskningsrådet. Totalt kom det inn 352 søknader frå selskap i alle fylke.
Sunnfjord Utvikling AS er mellom dei selskapa som får 2,5 millionar kroner til eit prosjekt som har namnet Verdiskapande kundeopplevingar i kulturdestinasjonen Sunnfjord.

Kulturturisme er ein internasjonal trend i sterk vekst, og Norge skal bli ein kulturdestinasjon innan 2030. Sunnfjord har potensiale for å utvikle seg som kulturdestinasjon. Her finst kulturopplevingar av høg kvalitet i form av kunst, musikk, teater og kulturarv. Likevel er det behov for at dei om lag 200 000 turistane som overnattar i Førde blir lenger, opplever meir og kjem på besøk heile året. Musea mottek høg statleg stønad per gjest, men har likevel for få besøkande. Overrislingseffektane av kulturarrangement på reiseliv og handelsnæring er låg. Handelsnæringa i Førde står sterkt, men omsetninga ligg likevel under snittet for landet. Eit velutvikla kulturtilbod er ein nøkkel til handelsvekst. Både innan kultur, reiseliv og handel i Sunnfjord ligg det altså eit uforløyst potensial for auka verdiskaping. Målet til prosjektet er å designe heilskaplege kundeopplevingar som bidreg til berekraftig verdiskaping på tvers av tre sektorar.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Vestlandsforsking og Sunnfjord Utvikling AS. I tillegg har vi henta inn desse aktørane;
Elvetorget, Musea i Sogn og Fjordane, Førdefestivalen, Førde Gjestehus og Camping, Jølstraholmen, Jølstramuseet, Scandic Sunnfjord Hotel, Sogn og Fjordane Teater, HVL, Thon Hotel Førde og Thon Hotel Jølster.

Rolf og gjengen hans i Sunnfjord Utvikling er gledeleg overraska over at vi kom gjennom nålauget til Forskningsrådet. Kompetansen og kunnskapen til Vestlandsforsking i å søkje og byggje eit prosjekt har vore avgjerande. I tillegg var det veldig kjekt og avgjerande at bedriftene vil vere med i det vi ser på som ei storsating på kultur og reiseliv i Sunnfjord. Vi har mange kvalitetar i Sunnfjord, men vi har også eit stort potensiale for fleire turistar og betre utnytting av den infrastrukturen vi har i form av kultur, musea, handel, overnattingsbedrifter med meir.

 

Vi er ein av fleire aktørar som siste tida har jobbe med dette spenstige prosjektet, som har vist seg i si flotte prakt i mørketida. Det gler oss å sjå det positive engasjementet og den gode omtalen dette samarbeidsprosjektet har fått. Vi anbefalar alle ein spasertur i julebyen og ynskjer alle ei fin førjulstid! Sjå meir om julebyen her

Viss ein ikkje berre vil reise frå A til Å, men ønsker ein rundtur eller ein tur som ikkje går rakaste veg, er det ikkje så lett å finne ut korleis ein gjer det med offentlig transport – spesielt ikkje viss du er turist i området. Derfor utvikla Møre og Romsdal fylkeskommune i 2016 konseptet “Travel like the locals” – eller «Reis som dei lokale». Dette er “ferdigpakka” turar med offentleg transport som inneber spanande reiser til fine destinasjonar. Turane kan kjøpast på førehand på nett eller på fysiske utsalsstader.

Frå i år er tilbodet utvida til Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Nærare 50 turar fordelt på dei tre «nye» fylka er no tilgjengeleg for sal på ulike turistkontor og gjennom destinasjonsselskapa sine nettsider. Alle turar for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er og tilgjengeleg for bestilling på den felles nettsida www.tltl.no. For Møre og Romsdal er det førebels ei eiga side, www.fram.no/travel, men også desse turane vil etter kvart bli kopla på den nye fellesportalen.

Dei første turane er allereie selt. Turistinformasjonen i Stavanger var først ute av salskontora og selde turen «Øyhopping til Lindøy og Langøy» til to britiske turistar som var svært nøgde med turen. Fleire «står på vent» og er klare til å kjøpe turar når nettsida no blir klar.

Med salsklare destinasjonsselskap og turistkontor rundt om på Vestlandet og felles nettside på plass, er vi no klare for ein spanande første sesong med Travel like the locals i alle dei fire vestlandsfylka!

 

«Travel like the locals» er eit samarbeid mellom fylkeskommunane Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, kollektivselskapa/-merkevarene FRAM, Kringom, Skyss og Kolumbus og destinasjonsselskapa i dei fire fylka.

 

For meir informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleiar Marit Holen, e-post marit.holen@mrfylke.no. mobil 975 44 525.

Strategisk næringsplan for Sunnfjord kommune 2019-2022 er no lagt ut på høyring. Frist for innspel er 1. april 2019. Deretter skal planen behandlast i fire kommunestyrer. Trykk på følgande lenker for å komme til planen:

Strategisk Næringsplan

Handlingsplan

Vedlagt lenker til kommunane sine nettsider, om du ønskjer lese meir om behandlinga i forbindelse med utlegging :

Jølster

Gaular

Førde

Naustdal

 

Innspela skal sendast til kommunane, men er det spørsmål eller kommentarar kan de ta kontakt med Bente Hauge eller Rolf Sanne-Gundersen i Sunnfjord Utvikling.

Sunnfjord Utvikling AS skal utarbeide ny reiselivsstrategi for Sunnfjord. I arbeidet med den nye strategien ønskjer vi innspel frå reiselivsnæringa i Sunnfjord. Vi inviterer derfor til ope møte på Thon Hotel Førde den 1. april.

Program:
1. Innleiing – Prosess og eigarskap til Strategien
2. Presentasjon av hovudpunkt i reiselivsstrategi for Sunnfjord
3. Diskusjon, innspel og kommentarar

Påmelding til post@sunnfjord.no innan 28. mars.

Olahansfjellet, Foto Olav Sægrov

Olahansfjellet, Foto Olav Sægrov

Jølster kommune har i samarbeid med SNU og bondelagsorganisajonar, Sunnfjord turlag, toppturboka i Sunnfjord, m.fl. starta opp eitt prosjekt for å få opparbeida parkeringsplassar og dagleg brøyting for ni startplassar ved populære toppturmål.

Jølster kommune har i samarbeid med SU og bondelagsorganisajonar, Sunnfjord turlag, toppturboka i Sunnfjord, m.fl. starta opp eitt prosjekt for å få opparbeida parkeringsplassar og dagleg brøyting for ni startplassar ved populære toppturmål. Naustdal Gjengedal vernområdestyre har gjort vedtak om å støtte prosjektet med 150.000 kroner. Dette gjer at Jølster kommune kan starte opp allereie i år, så fort avtalar med grunneigarar er på plass.
Vi har også søkt om midlar frå Fylkeskommunen (infrastrukturmidlar), Sparebankstiftinga og Jostedalsbreen nasjonalpark. Svar frå dei to første er venta innan utgangen av oktober.

kart_over_p-plassane

Dei ni startplassane ligg spreidd i heile Jølster.

Dei ni startplassane ligg spreidd i heile Jølster og er valt ut i samråd med referansegruppa.
Dei fleste er avhengige av å bruke privat bil for å komme seg på topptur/ski vinterstid, og vil helst parkere i nærleik av der turen startar. Dagens parkeringssituasjon ved populære toppturfjell er allereie utfordrande, og for friluftslivet og grunneigarar er det viktig å få etablert gode parkeringsplassar med informasjon og føreseieleg brøyting.

Du kan også lese om saka hos Firda

Foto: Olav Sægrov