Lova og tilhøyrande forskrift som regulerar kompensasjonsordninga er vedteken, og søknadsportalen er opna.

PwC arrangerte eit webinar den 21. april der ordninga og førebuing til søknadsprosess vart grundig gjennomgått, med gode dømer.

Samanlikna med det som var kjent før ordninga vart godkjent, er det nokre endringar og tillegg, mellom anna knytt til berekninga av kompensasjonen.

Vi oppmodar alle om å sjå webinaret og førebu seg grundig, gjerne i samråd med styret, rekneskapsførar og/eller revisor, før ein sender inn søknad om kompensasjon.

Klikk her for å sjå webinaret

Klikk her for presentasjonen som vart gjennomgått

Klikk her for søknadsportalen for kontantstøtte til bedrifter